contact

Wincell Research Co., Ltd. ( บริษัท วินเซลล์ รีเซิร์ช จำกัด ) โดยนายแพทย์ โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น โดยรวมทีมแพทย์และทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงทางด้าน Biotechnology และ Molecular Immunology ทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและผลิตผลงาน เพื่อเอาชนะโรคต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่น่ากลัวในปัจจุบัน นั่นคือ โรคมะเร็ง และ โรคที่เกิดจากภาวะเซลล์เสื่อมต่างๆ ในร่างกายทั้งระบบ ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษา โดยคณะแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เราจึงเป็นผู้นำในการให้บริการเพาะเลี้ยงเซลล์ และการตรวจวิเคราะห์เลือดในห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเฉพาะทาง ( Laboratory Specialty) พร้อมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยในเรื่องของภูมิคุ้มกันบำบัดอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

Dr. Olan Piamkulvanich

Education

Doctor of Medicine , Mahidol University, Bangkok, Thailand. Amercan Board Certified in Nutritional Wellness, Montana , USA.

Research

Co-researcher Clinical Trial “ DC-CIK cells Therapy in Cholangiocarcinoma patients , Published in Alternative Year 2011.

Collaboration

1. Cancer Immuno Therapy with Midtown Medical Technology , JAPAN

Present;

Manager Director of Wincell Research Co.,Ltd.
Member of American College of Nutrition ( Personal Medicine ).
Medical Advisor of Immunotherapy at Empire Clinic Thailand.

เรามีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

1. Sterile process

ด้วยห้องปฏิบัติการ class 10000 และ การตรวจสอบการปนเปื้อนในอากาศ และอุปกรณ์ ตลอดเวลา รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ที่สัมผัสเนื้อเยื่อผู้ป่วย ที่ใช้ครั้งเดียวเท่านั้น (Disposible) ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย

2. GMP standard reagent

การเลี้ยงเซลล์ ต้องใช้สารที่ปลอดภัยต่อเซลล์ เราจึงเลือกแต่ สารที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต GMP มาใช้เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยต่อเซลล์ของผู้ป่วย

3. Quality control

ในทุกขั้นตอนของการเลี้ยงเซลล์จะมีการตรวจสอบการปนเปื้อน โดยแผนกควบคุมคุณภาพ

4. Standard of procedure

การทำงานทุกขั้นตอนจะมีการบันทึกข้อมูลโดยนักวิจัย และมีผู้ตรวจสอบขั้นตอนอีกชั้นโดย Quality assurance ทำให้มั่นใจได้ในความถูกต้องและแม่นยำ

5. Design personal medical treatment

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโดย Immunotherapy ซึ่งจะร่วมเป็นทีมในการวางแผนการรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ประจำของผู้ป่วย โดยทีมนักวิจัยจะออกแบบการกระตุ้นเซลล์เพื่อให้มีความจำเพาะ และ เหมาะสมกับชนิดของมะเร็ง และ สภาพของผู้ป่วย

6. Medical Institute

เรามีความร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา ทั้งโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำทั่วประเทศ ซึ่งพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัย เพื่อมุ่งเน้น การรักษาแบบองค์รวม โดยใช้วิธีที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

7. Research and Development

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการรักษา เรามีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงาน NIA และ โรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถีในการทำงานวิจัยการรักษาผู้ป่วยมะเร็งชนิดทางเดินน้ำดี โดยใช้วิธี Immunotherapy ร่วมกับการผ่าตัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาให้ดียิ่งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในการดำเนินการวิจัยในคนไข้ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว และได้ตีพิมพ์ วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2555     Download วารสาร

จนเมื่อปี 1986 Professor Lanier ก็มีการค้นพบเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิด T cell ที่มีคุณสมบัติเป็น Killer cell ด้วย โดยมีการนำเลือดของผู้ป่วยมาคัดแยกเซลล์ชนิด Mononuclear cell และนำมากระตุ้นซึ่งเซลล์เหล่านี้สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าเซลล์อื่นๆ เนื่องจากเซลล์เหล่านี้สามารถทำลายเซลล์มะเร็งโดยไม่ต้องใช้กลไกการจับกับตัวรับที่ผิวเซลล์มะเร็ง และสามารถหลั่งเอนไซม์ทำลายผิวเซลล์มะเร็งให้เกิดรูพรุนและตายลงโดยไม่ทำลายเซลล์อื่นๆ หลังจากนั้นก็มีการศึกษาเซลล์ชนิดนี้อย่างจริงจังโดยมีการเริ่มทดลองในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดที่ Stanford University และ มีการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆตามมาในหลายประเทศ เช่น มะเร็งตับ, มะเร็งรังไข่, มะเร็งลำไส้, มะเร็งเต้านม, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง, มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งปอด ซึ่งผลการศึกษาหลังจากติดตามผู้ป่วยที่รักษาไปพบว่ามีผลการรักษาดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับการรักษา

ต่อมาในปี 2002
นักวิจัยของไทยก็เริ่มมีการศึกษาถึงการเพาะเลี้ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำลายเซลล์มะเร็งโดยวิธีการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดนี้ในมะเร็งสมอง และ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และ มะเร็งเม็ดเลือด ซึ่งผลการทดลองในสัตว์ทดลองก็เป็นที่น่าพอใจ

ปี 2007
ทีมนักวิจัยของไทยเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการทำการกระตุ้นและเพาะเลี้ยงเซลล์ภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูงขึ้น หลังจากนั้นบริษัทก็มีการศึกษาค้นคว้าการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ภูมิคุ้มกันให้สูงยิ่งขึ้น

ปี 2008
มีความร่วมมือกับสถาบันจากเยอรมันผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice) มาอบรมเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการให้มีมาตราฐานสูงที่สุด

ปี 2009
เซ็นความร่วมมือกับบริษัท ไบโอเทคใน Singapore ในการผลิต Cancer Vaccine ให้กับทาง Singapore โดย ได้มีการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ไปฝึกที่สถาบันมะเร็งที่ประเทศ Singapore

ปี 2010
ได้รับการสนับสนุนเงินทุนในการทำวิจัย Clinical trial “ DC PULSE WITH CIK CELLS THERAPY “ in Cholangiocarcinoma Cancer “ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ปี 2011
ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขในการใช้ Immunotherapy ในการรักษาคนไข้มะเร็ง Cholangiocarcinomaในโรงพยาบาลราชวิถี

ปี 2013
ได้นำเข้าเครื่องตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นที่แรกของประเทศไทย โดยอาศัยการตรวจความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งของร่างกาย ที่เรียกว่า Natural Cytotoxicity ซึ่งต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความชำนาญอย่างสูงเท่านั้น ดังนั้น ณ ปัจจุบัน แพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำ และคลินิกชั้นนำ ต่างๆOUR CUSTOMERS

เราได้รับความไว้วางใจในการให้บริการเพาะเลี้ยงและเก็บรักษา Stem Cells จาก สายสะดือ ( Umbilical Cord ) , ไขมัน (Adipose Tissue Stem Cells ) , Win K-Cells ( Natural Killer Cells ) และ DC Vaccines ในการบำบัดรักษาแบบองค์รวม ( Holistic System ) ในสถาบันการแพทย์ต่างๆ พร้อมทั้งคลินิกความงามทั้งในและต่างประเทศ


เราได้รับการสนับสนุนจาก NIA และ สวทช

logo-nia   logo-nstda

TH
EN