contact

About Cord Tissue

เซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์คืออะไร

คำว่า Stem มีความหมายว่าเป็นราก เป็นส่วนประกอบหลัก หรือเป็นต้นกำเนิดของสิ่งบางสิ่ง ดังนั้น คำว่า stem cell จึงมีความหมายว่าเป็นเซลล์ที่เป็นต้นกำเนิดของเซลล์อื่น นั่นคือมีความสามารถในการพัฒนาไปเป็นเซลล์ที่จำเพาะเจาะจงชนิดอื่น ๆ ได้

เซลล์ต้นกำเนิดนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ 2 ประการ คือ สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ชนิดอื่นที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้ และ สามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้เรื่อย ๆ และด้วยคุณสมบัติ 2 ประการนี้ ทำให้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นที่สนใจในการนำมาศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

เซลล์ต้นกำเนิดมาจากไหน

เซลล์ต้นกำเนิดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามแหล่งกำเนิด คือ
  1. embryonic stem cells หรือ เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน
  2. adult stem cells หรือเซลล์ต้นกำเนิดจากเซลล์ที่เจริญแล้ว
โดย embryonic stem cell นั้นจะได้มาจากตัวอ่อนมนุษย์ที่มีอายุ 3-5 วัน หรืออยู่ในระยะ blastocyst นั่นหมายความว่าจะต้องเกิดการทำลายตัวอ่อนมนุษย์เพื่อให้ได้มาซึ่ง embryonic stem cells จากที่กล่าวมานี้ทำให้เกิดคำถามด้านศีลธรรมต่อการนำ embryonic stem cells มาใช้

ในขณะที่ adult stem cells นั้นสามารถพบได้ทั่วไปในร่างกาย เช่น สมอง เลือด ไขกระดูก ไขมัน และสายสะดือเป็นต้น แต่ในการเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากสมอง เลือด ไขกระดูก หรือไขมันนั้นจะก่อให้เกิดความเจ็บปวดโดยไม่จำเป็น ในขณะที่การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือนั้น สามารถทำได้ทันทีเมื่อทารกคลอดจึงไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใด ๆ เพิ่มเติมทั้งต่อมารดาและทารก

ทำไมต้องมาจากสายสะดือ

  1. เป็นแหล่งที่ดีที่สุด เนื่องจากมีงานวิจัยแสดงผลว่าสายสะดือเป็นแหล่งที่สามารถพบเซลล์ต้นกำเนิดได้มากในร่างกาย

  2. รูปภาพ : โครงสร้างของสายสะดือ
  3. จัดเก็บตัวอย่างได้ง่าย การเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือนั้น ทำได้ง่าย ไม่มีอันตรายต่อมารดาและบุตร ใช้เวลาเพียง 10 นาทีหลังจากบุตรคลอดเท่านั้น

  4. รูปภาพ : สายสะดือที่ถูกคัดแยกเข้าสู่กระบวนการในห้องปฏิบัติการ
  5. เซลล์ต้นกำเนิดที่ได้จากสายสะดือสามารถนำมาใช้ได้กับทุกคนในครอบครัว เพราะเซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือนั้นไม่มีแอนติเจนที่ก่อให้เกิดการแพ้แก่ผู้รับ
  6. มีระยะเวลาในการเก็บรักษาได้ยาวนาน เซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือนั้นเมื่อนำมาเก็บรักษาในสภาพที่เหมาะสมสามารถเก็บได้ยาวนานโดยไม่มีวันหมดอายุ
  7. สามารถนำออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ เซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บรักษาไว้ สามารถนำออกมาใช้ได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาในการเตรียมการรักษา

รูปภาพ : ส่งสายสะดือเข้าสู่ห้องปลอดเชื้อเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางห้องปฏิบัติการ

รูปภาพ : กระบวนการเก็บรักษาในธนาคารสเต็มเซลล์ @ WINCELL LAB

TH
EN