contact

NEWS & ACTIVITIES

back to news page

รวมภาพงานบรรยายปลายปี 2556

date : 25/12/2013

เก็บตกภาพ งานบรรยายปลายปี 2556 ของคุณหมอ โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช เรื่อง การตรวจความสามารถในการทำลายมะเร็งในร่างกาย หรือ เรียกว่า Natural Cytotoxic Activity โดยให้ความรู้แก่คุณหมอและพยาบาล ทั้ง 3 ที่ ดังนี้
1. โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 2. Villa Medica Thailand
3. Triaชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ครับ

TH
EN