Our Mission

เราให้บริการวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยเทคโนโลยีชีวทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย เพื่อคุณภาพชีวิตระดับสูงสุด

Work in Team
ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

Innovation
พัฒนา สร้างสรรย์ ต่อยอดนวัตกรรม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

Network
ให้เกียรติ เชื่อมั่น พร้อมรับฟังและสื่อสารอย่างชัดเจน

Customer
ใส่ใจในบริการ

Ethic
ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รักษาชื่อเสียงองค์กร

Liability
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งตนเองและสังคม

Lively
มีความสุข

ประวัติความเป็นมา

ปี 2550

ทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิคุ้มกัน ร่วมกันก่อตั้งห้องปฎิบัติการ วินเซลล์ รีเซิร์ช ที่มีศักยภาพทางด้านการกระตุ้นและเพาะเลี้ยง “เซลล์ภูมิคุ้มกัน” ที่มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ปี 2551

ห้องปฎิบัติการ วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัย จากหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการจัดตั้งห้องปฎิบัติการที่มีคุณภาพสูงสุด

ปี 2552

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ เยอรมัน มาให้ความรู้ อบรม มาตรฐาน ห้องปฎิบัติการ Good Laboratory Practice (GLP)

ปี 2553

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับการอนุมัติจาก โรงพยาบาลราชวิถี ในการทำวิจัย การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี (Cholangiocarcinoma cancer) โดยการใช้ DC pulse with CIK cells

ปี 2554

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ The National Innovation Agency (NIA) ในการสนับสนุนงานวิจัย การใช้เซลล์บำบัด รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ปี 2555

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช เป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการการตรวจวิเคราะห์ การวัดประสิทธิภาพการทำงานของ เซลล์เพชฌฆาต หรือ NK cells (Natural Cytotoxicity NK cell Activity)  วัดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และสามารถบอกสภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันได้ โดยการตรวจวัด NK Activity ด้วยวิธีนี้เทียบเท่ากับวิธีมาตรฐานสากล

ปี 2556

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช เป็นผู้สนับสนุนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยความร่วมมือกับ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล หน่วยงานวิจัยและพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิด  ภาควิชาสูติศาสตร์- นารีเวชวิทยา มหาวิทยาลัย มหิดล หัวข้องานวิจัย การทดสอบ Clinical Trial  การใช้ เซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell) รักษาข้อเข่า

ปี 2557

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช เปิดให้บริการการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem cells (MSC) จากเนื้อเยื่อสายสะดือ (Umbilical cord )

ปี 2558

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช เปิดให้บริการการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem cells (MSC) จากไขมัน (Adipose Tissue) ,การเพาะเลี้ยงเซลล์ Fibroblast  และการตรวจวัดความยาว เทโลเมียร์ (Telomere length test)

ปี 2559

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช เปิดให้บริการการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดชนิด Mesenchymal Stem cells (MSC) จากเยื่อหุ้มรก (Amnion )

ปี 2560

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับการอนุมัติ แบบสร้าง ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์  ตามมาตรฐาน (Good Manufacturing Practices) GMP โดยการออกแบบห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ ของวินเซลล์ ผ่านการออกแบบและเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารและยาประเทศไทย 

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ จึงจัดเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการอนุมัติ  จัดเป็น

“ต้นแบบ” ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน GMP CELL CULTURE

ปี 2562

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ อาหารและยา อนุญาตให้ ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์เป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน และ ได้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตเซลล์ อ้างตามมาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบัน (GMP) สามารถผลิตเซลล์ เพื่อใช้ในทางการแพทย์ได้

 

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช ตกลงเซ็นต์สัญญาความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วย WT1 Cancer Vaccine ( Dendritic cell Vaccine : DC Vaccine) กับ ศาสตราจารย์ ดร. Haruo Sugiyama ผู้เชี่ยวชาญระบบภูมิคุ้มกัน และการใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันในการรักษาผู้ป่วย (Immunotherapy and Cell Therapy) แห่งมหาวิทยาลัย Osaka ประเทศญี่ปุ่น

ปี 2563

ห้องปฎิบัติการวินเซลล์ รีเซิร์ช ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001 : 2015 เพื่อรับรองคุณภาพของระบบบริหาร จัดการงานภายในองค์กร ประกันว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพสากล

covid