การศึกษาการเสื่อมสภาพของระบบภูมิคุ้มกันในประชากรญี่ปุ่นเพศชาย VS เพศหญิง

ฮอร์โมนเพศ (Sex hormones) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อทั้งการตอบสนองทางร่างกายและทางภูมิคุ้มกัน และเอสโตรเจน (Estrogen) เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะที่แตกต่างกันทางระบบภูมิคุ้มกันได้

covid