Telomere Length & Physical activity

ความยาวเทโลเมียร์จัดอยู่ในลักษณะจำเพราะ (hallmark) ของการแก่ชรา และโรคที่เกิดขึ้นตามวัย (Age-related diseases) การรักษาความยาวของเทโลเมียร์จึงสัมพันธ์กับสุขภาพที่ดีและอายุที่ยืนยาวขึ้น

เทโลเมียร์ (Telomere)

เทโลเมียร์ เพื่อเป็นแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ในการชะลอ และป้องกันการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอน การออกกำลังกาย การรักษาระดับความเครียด รวมถึงการรับสารอาหารต่าง ๆอีกด้วย

covid