คุณมีระดับความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็ง
You have a high risk of developing cancer.

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินระดับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งของคุณ
เราแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจประเมินสภาวะภูมิคุ้มกันและการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อื่นๆ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
To increase the accuracy of assessing your cancer risk,
we recommend you undergo immune status assessment and other medical examinations at least four times a year.

ต้องการปรึกษาแพทย์
Need to consult a doctor

สำนักงานใหญ่โทร. 02-2772818 เพื่อสอบถามข้อมูลได้ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. – 18.00 น.

The main office can be reached at 02-2772818 for inquiries during business hours,
Monday to Friday, from 09:00 AM to 06:00 PM.

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ