คุณมีระดับความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็ง
You have a high risk of developing cancer

เราขอแนะนำให้คุณเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเข้ารับการตรวจประเมินสภาวะภูมิคุ้มกัน
และการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อวัดระดับความเสี่ยงมะเร็งของคุณอย่างแม่นยำมากขึ้น

We strongly recommend that you seek consultation with a specialized physician and undergo immune status assessment, as well as other medical analyses. This will allow for a more precise measurement and monitoring of your cancer risk.

ต้องการปรึกษาแพทย์
Need To Consult A Doctor.

สำนักงานใหญ่โทร. 02-2772818 เพื่อสอบถามข้อมูลได้ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. – 18.00 น.

The main office can be reached at 02-2772818 for inquiries during business hours,
Monday to Friday, from 09:00 AM to 06:00 PM.

covid