Services

Facebook
Twitter
LinkedIn

ติดต่อสอบถาม

LAK Cell Therapy

Lymphokine-Activated Killer Cell หรือ LAK Cell  คือ วิธีการที่นำ lymphocytes มาเลี้ยงนอกร่างกาย แล้วกระตุ้นด้วย IL-2 หลังจากนั้น เซลล์จะเปลี่ยนเป็น lymphokine-activated killer cell (LAK Cell) ซึ่งมีความสำคัญต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ควบคุมการเพิ่มจำนวนและการทำหน้าที่ของ T-cells ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่จัดการกับเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้น  จึงมีการนำ LAK Cells มาใช้รักษาโรคมะเร็งบางชนิด และนำมากระตุ้นเพื่อเพิ่มจำนวนของ T-cells ในร่างกายของคนไข้ในกรณีที่ตรวจพบว่า มีค่า T-cells ในร่างกายที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นเมื่อนำเซลล์มากระตุ้นตามกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ เพื่อฉีดกลับเข้าร่างกายของผู้ป่วยในขั้นตอนการรักษาต่อไป ส่วนใหญ่ LAK Cells จะเป็นการรักษาร่วมกับการรักษาอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ LAK Cell รักษาร่วมกับ WT1 Cancer Vaccine เป็นต้น

synergistic action of three different immunotherapies
covid