คุณมีระดับความเสี่ยงปานกลางต่อการเป็นมะเร็ง
You have a medium risk of developing cancer

เราขอแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจประเมินสภาวะภูมิคุ้มกัน และการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อื่นๆ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อวัดระดับและติดตามความเสี่ยงมะเร็งของคุณอย่างแม่นยำมากขึ้น
We recommend that you undergo immune status assessment and medical analysis
at least twice a year to more accurately measure and monitor your cancer risk.

ต้องการปรึกษาแพทย์
Need To Consult A Doctor.

สำนักงานใหญ่โทร. 02-2772818 เพื่อสอบถามข้อมูลได้ในเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. – 18.00 น.

The main office can be reached at 02-2772818 for inquiries during business hours,
Monday to Friday, from 09:00 AM to 06:00 PM.

covid