คุณมีระดับความเสี่ยงปานกลางต่อการเป็นมะเร็ง
You have a medium risk of developing cancer.

เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินระดับความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งของคุณ
เราแนะนำให้คุณเข้ารับการตรวจประเมินสภาวะภูมิคุ้มกันและการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อื่นๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
To increase the accuracy of assessing your cancer risk,
we recommend you undergo immune status assessment and other medical examinations at least twice a year.

ต้องการปรึกษาแพทย์
Need to consult a doctor

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ