Search
Close this search box.

Our Blog

เทโลเมียร์ (Telomere)

เทโลเมียร์ เพื่อเป็นแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ในการชะลอ และป้องกันการหดสั้นลงของ…

Read More

ลองโควิด(Long Covid) : กับระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่เหมือนเดิม

ในปัจจุบันเราทราบเพียงแค่ว่า ระบบภูมิคุ้มกันของกลุ่มลองโควิดที่ผิดเพี้ยนไปจากคนปกติ  และการศึกษาเรื่องลองโควิดในปัจจุบัน…

Read More

กิจกรรม

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ