Search
Close this search box.

เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

เซลล์ภูมิคุ้มกันและอายุเซลล์สำคัญอย่างไร

ทุกวันนี้เราต้องพบเจอกับสิ่งแปลกปลอมมากมายรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นเชื้อก่อโรคระบาดรุนแรง เช่น ไวรัสโควิด 2019 และมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง PM 2.5 นอกจากนี้วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตและทำงานในเขตเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เรามีกิจกรรมทางกายภาพที่จำกัด ก่อให้เกิดความเครียด และกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome) ได้ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของเรา 

การตรวจวิเคราะห์เซลล์ภูมิคุ้มกัน (Immune cells) และอายุเซลล์ (Biological age) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงภาวะสุขภาพของเรา การรู้ว่าเซลล์ภูมิคุ้มกันของเรามีจำนวนที่เหมาะสมและทำงานเป็นปกติ จะช่วยให้เรารู้ขีดความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกหรือที่เกิดขึ้นในร่างกาย เช่น เซลล์มะเร็ง เป็นต้น ในขณะที่การรู้อายุเซลล์ ก็จะช่วยให้เราเข้าใจถึงภาวะสุขภาพของเซลล์ว่าเป็นไปตามวัยหรือไม่ ดังนั้นการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ทั้งสอง จะช่วยให้เรารู้และเข้าใจสภาวะของร่างกายและเป็นข้อมูลสำคัญทางการแพทย์ที่จะช่วยแนะแนวทางให้เราปรับตัวและดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากภาวะชราก่อนวัยอันควร และมีความพร้อมในการต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริการตรวจวิเคราะห์เซลล์ภูมิคุ้มกัน

การทำงานของเซลล์เพชฌฆาต

วินเซลล์ รีเซิร์ช ให้บริการตรวจวิเคราะห์การทำงานของเซลล์เพชฌฆาตในการทำลายเซลล์มะเร็งด้วยเทคโนโลยี Microfluorometry ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นที่มีความแม่นยำสูง

จำนวนเซลล์เพชฌฆาต

จำนวนเซลล์เพชฌฆาตมากน้อยเพียงใดถึงจะแสดงถึงภาวะสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน วินเซลล์ รีเซิร์ช ให้บริการตรวจวิเคราะห์จำนวนเซลล์เพชฌฆาตในระบบไหลเวียนด้วยเทคโนโลยี Flow cytometry

จำนวนเซลล์ทีควบคุม

เซลล์ทีควบคุมมีบทบาทสำคัญในการตรวจตราและดูแลการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ในระบบภูมิคุ้มกัน ไม่ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์ปกติและทำงานได้อย่างจำเพาะเจาะจง ดังนั้นจำนวนเซลล์ทีควบคุมจึงมีความสำคัญต่อการบ่งชี้สภาวะสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน วินเซลล์ รีเซิร์ช ให้บริการตรวจวิเคราะห์จำนวนเซลล์ทีควบคุมในระบบไหลเวียนด้วยเทคโนโลยี Flow cytometry

จำนวนเซลล์ที

เซลล์ทีมีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันแบบปรับตัว (Adaptive immune system) ทำหน้าที่ทำลายเซลล์แปลกปลอมอย่างจำเพาะผ่านกระบวนการเรียนรู้สิ่งแปลกปลอมจากการนำเสนอสารก่อภูมิต้านทาน (Antigen) โดยเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่น ๆ เช่น เซลล์เดนไดรต์ (Dendritic cell) วินเซลล์ รีเซิร์ช ให้บริการตรวจวิเคราะห์จำนวนเซลล์ทีในระบบไหลเวียนด้วยเทคโนโลยี Flow cytometry

Add Your Heading Text Here

บริการตรวจวิเคราะห์อายุเซลล์

อายุเซลล์หรืออายุชีวภาพ สามารถประเมินได้จากการตรวจวัด “ความยาวเทโลเมียร์” ซึ่งเป็นส่วนปลายสุดของโครโมโซม โดยทั่วไปความยาวเทโลเมียร์ที่สั้นลงจะสัมพันธ์กับอายุจริงที่เพิ่มขึ้น หากความยาวเทโลเมียร์ของคุณหดสั้นลงเร็วเกินกว่าอายุจริงของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณกำลังพบกับภาวะชราก่อนวัยอันควร ในทางกลับกันหากความยาวเทโลเมียร์ของคุณหดสั้นลงช้ากว่าอายุจริงของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณดูแลรักษาสุขภาพได้เป็นอย่างดี

RRRR

Add Your Heading Text Here

ใครกันนะที่ควรตรวจวิเคราะห์เซลล์ภูมิคุ้มกันและอายุเซลล์

กลุ่มเปราะบางที่มีหรืออาจมีปัญหาสุขภาพ

 • อยู่ในระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง
 • ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ผ่านการรักษาจนหายขาดแล้วแต่ยังต้องเฝ้าติดตามอาการ
 • มีญาติพี่น้องป่วยด้วยโรคมะเร็ง
 • มีความผิดปกติทางพันธุกรรม
 • ผู้ป่วยตับอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อไวรัส
 • เป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคตับ โรคไต เบาหวาน หรือมีอาการไขมันในเลือดสูง
 • เคยหรือยังคงเป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่อย่างหนักหรือดื่มและสูบอย่างต่อเนื่องทุกวัน
 • ผู้ที่ต้องสัมผัสกับมลพิษหรือสารเคมีอันตรายตลอดเวลา
 • ผู้ที่ต้องรับหรือใช้ฮอร์โมน
 • มีภาวะเครียดเรื้อรังหรือเครียดสะสม 
 • พักผ่อนน้อยและออกกําลังกายไม่เพียงพอ
 • ผู้ที่ได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ เช่น ผู้ที่ทานมังสวิรัติ
 • ผู้ที่มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง

กลุ่มคนรักสุขภาพ

การตรวจวิเคราะห์เซลล์ภูมิคุ้มกันและอายุเซลล์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบ่งชี้สภาวะสุขภาพของเรา ช่วยให้เรารู้และเข้าใจว่าสุขภาพของเรามีความแข็งแรงหรืออ่อนแอมากน้อยเพียงใด มีโอกาสในการเกิดโรคแอบแฝงหรือไม่ เมื่อเรารู้และเข้าใจสภาวะร่างกายแล้วก็จะช่วยให้เราปรับตัวและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ