Search
Close this search box.

ชะเอมเทศ (Licorice) สมุนไพรเหนี่ยวนำการสร้าง Reguratory T Cells

ใช้เป็นยาในการรักษาโรคลำไส้อักเสบ หรือโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง และการอักเสบอื่น ๆ รวมทั้งโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ (Inflammatory Bowel Disease), โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) และโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis)

Regulatory T cells (Treg) มีบทบาทสาคัญในกระบวนการรักษาสมดุลในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีการนำ Treg cells ที่ถูกทำให้เพิ่มจำนวนให้มีปริมาณมากขึ้นมาใช้ในการรักษา โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง (autoimmune disease) และโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบ (inflammatory disease) กันอย่างกว้างขวาง 

ชะเอมเทศ เป็นสมุนไพรที่ใช้กันทั่วไปมามากกว่า 1,000 ปี มีการรวบรวมหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่ามีฤทธิ์ในการปรับระบบภูมิคุ้มกัน (Immunomodulator) แต่ยังไม่ทราบถึงกลไกหรือกระบวนการกระตุ้นการเหนี่ยวนำและการทำหน้าที่ของ Treg cells ดังนั้นการวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกระตุ้นการเหนี่ยวนำและการทำหน้าที่ของ Treg cells โดยชะเอมเทศ 

จากการศึกษาพบว่า ชะเอมเทศมีฤทธิ์ในการเหนี่ยวนำ (Induction) และการทำหน้าที่ (function) ของ Treg cells โดยสารสาคัญ 2 ชนิด คือ isoliquiritigenin และ naringenin ซึ่งพบว่า naringenin กระตุ้น Treg cells โดยการเป็น AhR (aryl hydrocarbon receptor) agonist ส่วน isoliquiritigenin อาจจะกระตุ้น Treg cells ที่แตกต่างจาก naringenin จากการศึกษาพบว่า isoliquiritigenin ลด mTOR signaling activity ซึ่ง mTOR pathway เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความเจริญเติบโตของ Th cells และ Treg cells 

การศึกษาในสัตว์ทดลองที่มีภาวะลำไส้อักเสบ (Colitis) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ (inflamatory bowel disease) เกิดจากความผิดปกติของการอักเสบในลำไส้ (inflammatory disorders) ร่วมกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน (immume regulatory defect) ของเยื่อเมือก ได้ทำการศึกษาโดยการให้สัตว์ทดลองที่มีอาการของภาวะลำไส้อักเสบรับประทาน isoliquiritigenin, naringinin หรือน้ำ ทุกวัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วย isoliquiritigenin หรือ naringenin มี Treg cells ที่เพิ่มขึ้น และอาการของลำไส้อักเสบ เช่น น้ำหนักลดและเลือดออกในลำไส้ตรง, colon shortening ดีขึ้นขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า Isoliquiritigenin และ naringenin มีฤทธิ์ในการรักษาโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ (inflamatory bowel disease) ดังนั้นการศึกษานี้จึงได้แนะนำว่า isoliquiritigenin และ naringenin อาจจะนำไปใช้เป็นยาในการรักษาโรคลำไส้อักเสบ หรือโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง และการอักเสบอื่น ๆ รวมทั้งโรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ (inflammatory bowel disease), โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis) และโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis)

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับมะเร็ง ให้โอกาส
วินเซลล์ รีเซิร์ช ได้ไขข้อสงสัยหรือคลายความกังวลนั้นให้กับคุณ